Jak to jest z tą pompą, czyli zasada działania hydroforu

Dla tych wszyst­kich, któ­rzy muszą się zmie­rzyć z tema­tyką wody np. na działce publi­ku­jemy sche­mat pod­łą­cze­nia hydro­foru napo­wietrz­nego oraz głę­bi­no­wego. Rysunki są wła­sno­ścią inte­lek­tu­alną ser­wisu Hypo. Koszty są podobne, różna jest tylko wyko­rzy­stana tech­no­lo­gia i ilość sprzętu.

Hydro­for napowietrzny: Hydro­for głębinowy:

About Piotr

Admin of Niamki Family
This entry was posted in Różne and tagged . Bookmark the permalink.